ေနေရႊေသြးေအာင္(ခ)ဖုိးလျပည့္ Nay Shwe Thwe Aung (a) Po La Pyai

Thursday, March 5, 2009
Title: Grandson of Than Shwe
DOB: 22 May 1991 (17yo. at June 2008)

Interests:
At 17 a high roller who loves the red carpet...
Drug addicted.

Girlfriend : Nay Chi Lin Le' ေနျခည္လင္းလဲ့

ႏုိင္ငံေတာ္အခမ္းအနားတခုတြင္ ေတြ႔ရသည့္ ေနေရႊေသြးေအာင္ (ခ) ဖုိးလျပည့္ (အျဖဴေရာင္ဝတ္စုံဝတ္ဆင္ထားသူ)

Reference:
“I heard the family found some ecstasy pills on Nay Shwe Thway Aung last month,” the source said. “Then Aung Zaw Ye Myint [the son of Lt-Gen Ye Myint, a high-ranking general] and Maung Waik [a well-known business crony] were arrested in connection with the drugs.” http://www.irrawaddy.org
/article.php?art_id=12920

အရည္အခ်င္းမျပည့္မွီတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြ ေမြးထုတ္ရန္ ၾကိဳးစားေနတဲ့ အာဏာရူးသန္းေရႊရဲ႕ေျမး

တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ၏ေျမး၊ စိန္ေမ်ာက္ေမ်ာက္(ခ) ဖိုးလျပည္႕(ခ) ေနေရႊေသြးေအာင္၏ ဖခင္အမည္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေျမးကို ထိုင္ကန္ေတာ့ေတာင္းပန္ခဲ့ရ
Nay Shwe Thway Aung , the favorite grandson

http://www.shanland.org/weeklydiary/283/NShweTA.jpg